CERcuits celebrates being one year at the Innovation Campus and is growing strong

Clean room CERcuits - holding AlN LED PCB boad

(Dutch version below)

PRESS RELEASE

First occupant of the innovation campus Geel is off to a flying start

About a year ago, CERcuits was the first innovative start-up to move to the innovation campus in the city of Geel, Belgium. After 12 months, the company draws up a first evaluation.
 
“CERcuits supplies ceramic printed circuit boards (PCB) for various niches within electronics,” says founder Frederik Luppens, “I absolutely wanted a space where we could make prototypes and small series very quickly and flexibly for customers to test and validate their designs. Ceramic materials are widely used in electronics, but currently only rarely as a printed circuit board. The experience of engineers and researchers to design with these materials is often limited and therefore an iterative learning curve is required. At CERcuits, we want to support this process to the fullest”.
 
In recent months, the company has therefore worked hard to build and improve its prototype line, including clean room, on the innovation campus. Meanwhile, CERcuits serves more and more customers from all over the world. “Customers from many European countries to Canada and the United States already know where to find us,” says Luppens. “Thanks to our strengths, we not only reduce our customers’ lead times, but it also gives us the opportunity to test printed circuit on new ceramic materials and other substrates.” Innovation and building up knowledge of printed electronics on the campus is therefore crucial for the company.
 
Establishing a location at the innovation campus in the city of Geel, Belgium was important to CERcuits. Frederik Luppens: “I immediately became enthusiastic when I heard the vision around the campus. As a long time resident of Geel, I am pleased that we now have a place where we can convert the knowledge and skills available at our companies, educational institutions and residents into new businesses. The proximity of the university of Leuven (KU Leuven) and Thomas More campuses are a great advantage to be able to work with and possibly attract young talent. The campus may still be small at the moment, but the ambition is big and CERcuits likes to grow with it.”
 
2020 may have been a special year for everyone, but it was certainly a successful year for CERcuits. The company is therefore aiming for an acceleration of its growth for 2021. “The prevailing pandemic has delayed several projects and developments among our customers, but we expect this to return to normal in the coming year. In addition, ceramics also have applications that are very topical, such as in powerful UV-C disinfection modules for which we already made printed circuit boards. Add these together and we expect to have a busy time ahead. ”
 
About CERcuits
CERcuits is a Belgian company dedicated to the design and manufacture of ceramic printed circuit boards. The aim is to make this process as accessible and easy as possible. CERcuits mainly focuses on research centers, universities, engineering offices and development departments of companies active in the automotive industry, power electronics, photonics and applications related to radio & microwaves.

this press release was published in various national and local news outlets (In Dutch). Please find some links at the start of the Dutch version.


Dutch version

Dit persbericht werd door verschillende nieuwskanalen gepubliceerd. Onder enkele links

 

PERSBERICHT

Eerste bewoner innovatiecampus Geel neemt een vliegende start

Ongeveer een jaar geleden nam CERcuits als eerste innovatieve startup zijn intrek op de innovatiecampus in Geel. Na 12 maanden maakt het bedrijf een eerste balans op.

“CERcuits levert keramische printplaten voor verschillende niches binnen de elektronica” zegt oprichter Frederik Luppens, “Ik wilde absoluut een ruimte waar we zelf zeer snel en flexibel prototypes en kleine series konden maken voor klanten om hun ontwerpen te kunnen testen en valideren. Keramische materialen worden zeer veel gebruikt binnen de elektronica maar momenteel slechts zelden als printplaat. De ervaring bij ingenieurs en onderzoekers om met deze materialen te ontwerpen is vaak gering en daarom er een iteratieve leerfase nodig. Met CERcuits willen we die maximaal ondersteunen”.

De voorbije maanden werkte het bedrijf dan ook hard om zijn prototype lijn, inclusief clean room, op de innovatiecampus op te bouwen en te verbeteren.  Ondertussen bedient CERcuits meer en meer klanten uit alle hoeken van de wereld. “Klanten uit vele Europese landen tot in Canada en de Verenigde Staten weten ons ondertussen te vinden “aldus Luppens. “Dankzij onze troeven verminderen we niet enkel de doorlooptijden van onze klanten, het geeft ons ook de mogelijkheid om printplaten op nieuwe keramische materialen en andere substraten te testen.” Innoveren en het opbouwen van kennis van geprinte elektronica op de campus is dan ook cruciaal voor de onderneming.

Vestigen op de innovatiecampus in Geel was voor CERcuits belangrijk. Frederik Luppens: “Ik werd enthousiast toen ik de visie rond de campus hoorde. Als Gelenaar en getogen Kempenaar ben ik blij dat we nu een plaats hebben waar we de kennis en kunde die bij onze bedrijven, onderwijsinstellingen en inwoners aanwezig is, kunnen omzetten naar nieuwe ondernemingen. De nabijheid van de KU Leuven en Thomas More campussen zijn een groot voordeel om met jong talent te kunnen werken en eventueel aan te trekken. Momenteel is de campus misschien nog klein maar de ambitie is groot en CERcuits groeit graag mee.”

2020 mag dan misschien een apart jaar zijn geweest voor iedereen, het was voor CERcuits zeker een succesvol jaar. Voor 2021 mikt het bedrijf dan ook op een versnelling van zijn groei. “De heersende pandemie heeft voor vertraging bij verschillende projecten en onderzoeken bij onze klanten gezorgd maar we verwachten dat dit in het komende jaar opnieuw zal normaliseren. Daarnaast heeft keramiek ook toepassingen die zeer actueel zijn zoals in krachtige UV-C desinfectie modules waarvoor we reeds printplaten maakten. Tel deze samen en we verwachten dat we een drukke tijd tegemoet gaan.”

Meer informatie over CERcuits is te vinden op ceramic-pcb.com of www.cercuits.com.

 

Over CERcuits

CERcuits is een Belgisch bedrijf dat zich toelegt op het ontwerpen en maken van keramische printplaten. Het heeft als doel dit proces zo toegankelijk en makkelijk mogelijk te maken. CERcuits richt zicht voornamelijk op onderzoekscentra, universiteiten, ingenieursbureaus en ontwikkelingsafdelingen van ondernemingen die actief zijn de automobielindustrie, vermogens elektronica, fotonica en toepassingen m.b.t. radio & microgolven.

Leave a Reply